Als je bij De BBQfabriek een bestelling plaatst, ben je akkoord gegaan met de volgende voorwaarden.

Let op !!

Showroom leeg verkoop !!!

wij verkopen onze showroom leeg 

alle producten zijn nieuw

echter kan het zijn dat het om een ouder model gaat of dat de verpakking is geopend

bij alle bestellingen worden verzendkosten berekend (uitgezonderd afhalen)

voor alle aanbieding's producten geld dat deze NIET  geretourneerd kunnen worden 

 

1.PRIJZEN

 1.1. PRIJZEN
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW in euro's en exclusief eventuele verzendkosten.

1.2. FOUTEN
De BBQfabriek kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

2. VERZENDING

 2.1. VERZENDING VIA TNT
De BBQfabriek verzendt artikelen via de pakketservice van TNT.
Mocht je niet thuis zijn dan zul je een notitie in je brievenbus vinden waarin aangegeven is dat het pakket eventueel bij de buren is afgegeven. De postbode biedt jouw pakket 2 keer aan.
Je hoeft hiervoor geen handtekening te zetten of je te legitimeren.
Ben je allebei de keren niet thuis? Dan kun je het pakketje ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor.
De postbode laat een briefje achter waarop je precies kunt zien waar dat is.

2.2. VERZENDKOSTEN 
Binnen Nederland bedragen standaard de verzendkosten 6,95 euro per pakket tot 10 kg.
De verzendkosten bestaan niet alleen uit de frankeerkosten.
Andere kosten zoals het in orde maken van de bestelling en het pakket zelf vallen hier ook onder.

 

3. BESTELLINGEN

 3.1. TERMIJN BANKOVERSCHRIJVING
Betaal je per bankoverschrijving, dan wordt een bestelling maximaal 5 dagen voor je gereserveerd.
Is de betaling na 5 dagen nog niet ontvangen, dan krijg je van ons een herinnering per e-mail. Als hier niet binnen 1 dag op gereageerd wordt, gaat de bestelling  weer terug in de verkoop.

3.2. AFHANDELING BESTELLINGEN
De bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.
De site wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden, maar het kan incidenteel voorkomen dat een artikel al gereserveerd is omdat iemand je net voor was.
Wanneer dit het geval is, sturen we altijd een bericht.

3.3. Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.

3.4. Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.

3.5. Indien je zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening.

3.6. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Hiervoor dien je een e-mail of brief aan De BBQfabriek te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan je geretourneerd.

4. BEZORGING

 4.1. BEZORGING Wij streven ernaar je bestelling zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling te verwerken en te verzenden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor bij TNT zoekgeraakte stukken en of pakjes.
Gaat er onverhoopt iets mis of duurt de levering erg lang, neem dan contact met ons op.

4.2. COMPLETE BESTELLING
Indien je bestelling meerdere artikelen omvat en deze niet allemaal voorradig zijn, worden zij pas verstuurd wanneer de bestelling helemaal compleet is.

4.3. TRANSPORTRISICO’S
Gedurende het transport van de artikelen zal De BBQfabriek het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de artikelen.
Op het moment van aflevering van de artikelen zal dit risico op jou overgaan.
Je bent dan zelf verantwoordelijk voor wat er met de artikelen gebeurt.

5. GEGEVENS

 5.1. ZORG VOOR JOUW PRIVACY
De BBQfabriek garandeert dat al je gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw toestemming.

5.2. INTERN GEBRUIK
De BBQfabriek zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met je heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.
Daarnaast kan je e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

6. RUILEN EN RETOURNEREN

6.1 De BBQfabriek garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

6.2. ZICHTTERMIJN Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden.
De BBQfabriek zal dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gebruikt, anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en .

6.3. ONDERZOEKEN BIJ ONTVANGST
Na ontvangst dien je de artikelen meteen of in ieder geval zo snel mogelijk te onderzoeken.
Onderzoek of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met datgene wat je met De BBQfabriek bent overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

6.4. RUILEN
Ruilen behoort tot de mogelijkheid mits het product in de oorspronkelijke staat en verpakking (en ongebruikt binnen 14 dagen na ontvangst retour wordt gezonden. De verzendkosten voor retournering zijn voor jou als koper.

6.5. AANSPRAKELIJKHEID
Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden. prodcuten kunnen soms iets afwijken van de weergave op je computer. Houd hier rekening mee.

6.6. RETOURVOORWAARDEN

  • Neem voor retournering contact op met De BBQfabriek.
  • Retourneringen dienen gefrankeerd verzonden te worden, ongefrankeerde retourneringen worden niet geaccepteerd.
  • De artikelen dienen ongebruikt en in de originele verpakking te worden verzonden.

 

6.7. RETOURNEREN IN VERBAND MET EEN KLACHT
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en verwerken wij de bestelling.
Toch kan er wel eens iets misgaan:

  1. Per ongeluk is het verkeerde artikel toegezonden
  2. Je bestelling is tijdens de verzending beschadigd geraakt
  3. Een artikel vertoont een fabricagefout
Meld ons een eventuele klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Neem voordat je het artikel terugzendt even contact met ons op, want de klacht moet wel duidelijk zichtbaar en kenbaar worden gemaakt. Bij duidelijke klachten nemen wij vanzelfsprekend de verzendkosten voor zowel de retourzending als voor het vervangende artikel voor onze rekening. Wij lossen het graag samen met je op.

 

6.8. KLACHT TE LAAT
Indien je de klacht pas na 5 werkdagen bij De BBQfabriek indient, zijn wij gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

6.9. VERVALLEN GARANTIE
Jouw garantie op artikelen vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De BBQfabriek wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen.
De garantie vervalt ook wanneer je het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

6.10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De BBQfabriek blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

7. BETALING

7.1. BETAALMETHODE SELECTEREN
Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal je zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen. Je kunt betalen met iDeal of het bedrag via een bankoverschrijving overmaken.

7.2. LEVERING NA BETALING
De BBQfabriek gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

7.3. INCASSOKOSTEN
Als je in gebreke blijft aan je betalingsverplichtingen te voldoen, kan De BBQfabriek niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die De BBQfabriek moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.
De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als De BBQfabriek kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website van De BBQfabriek, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, liggen bij De BBQfabriek en de fabrikanten van de betreffende producten.

8.2. VERVEELVOUDIGING
Je bent niet toegestaan om (onderdelen van) de website ter beschikking te stellen aan anderen.
Je mag deze ook niet verveelvoudigen door downloaden.

8.3. WIJZIGINGEN AANBRENGEN
Je bent niet toegestaan om veranderingen in de geleverde artikelen aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4. LINKS AANBRENGEN
Je mag alleen een hyperlink naar de website van De BBQfabriek maken als je dat doet voor informatieve doeleinden.
Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is verboden.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. AANSPRAKELIJKHEID
Indien door De BBQfabriek geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van De BBQfabriek jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 6 is geregeld.

9.2. BEPERKING
De aansprakelijkheid van De BBQfabriek voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou zelf.

9.3. UITSLUITING
De BBQfabriek sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van De BBQfabriek, waaronder de website, door een derde.

10. DIVERSEN

10.1. AFWIJKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

10.2. ERKENNING ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
De administratie van De BBQfabriek geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

10.3. NIETIGVERKLARING
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De BBQfabriek zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door De BBQfabriek aangepast worden. De BBQfabriek adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Je moet ervoor zorgen dat de gegevens die je aan De BBQfabriek verstrekt, juist, volledig en actueel zijn. Ook garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webwinkel.